گرایشهای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

در ابتدا، گرایش مهندسی صنایع/صنایع را بررسی خواهیم نمود:

 

1- تشریح گرایش :

 

دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دوره‌ای آموزشی با تاکید بر آموزشهای پیشرفته در مهندسی صنایع و تجزیه و تحلیل سیستمهای صنعت است و هدف آن تربیت متخصصانی است که با بهره‌گیری از آموخته‌ها و دانشهای مهندسی و دروس اختصاصی این دوره به شناخت، تحلیل و ارائه طرح برای سیستمهای متشکل از انسان، مواد و ماشین توانا باشند.

 دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع قادر به انجام خدمات گسترده‌ای در زمینه‌های ذیل می باشند:

1- کشف و برررسی مشکلات وزارتخانه‌ها، سازمانهای ستادی و نظامهای صنعتی.

2- جستجوی ارتباط منطقی بین اجزاء انواع سیستمهای تولیدی و غیر تولیدی.                    

3- برنامه‌ریزی و ارائه مدل جهت کسب بهترین بازدهی از کارکرد سیستمها.                     

4- کنترل سیستمها جهت پیگیری نواقص و ارائه مدل مطلوب و نهایی.

5- برنامه‌ریزی و شرکت در اجرای پروژه‌های تحقیقاتی صنعتی.

6- ارائه الگوهای مناسب برای طراحی واحدهای تولیدی عظیم کشور.

با توجه به تنوع وزارتخانه‌ها، صنایع تولیدی و پروژه‌های صنعتی در دست اجرا و نیاز روزافزون صنایع مادر و واحدهای مختلف صنایع نظامی و نیز اکثر مراکز خدماتی به متخصصان رشته مهندسی صنایع، اهمیت تربیت کارشناسان ارشد در این رشته روشنتر می‌گردد.

2- منابع درسی در آزمون ورودی:

آزمون ورودی این گرایش شامل دروس تحقیق در عملیات (1) (ضریب دو)، آمار و احتمالات مهندسی (ضریب دو)، برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودیهای (1) (ضریب یک)، طرح‌ریزی واحدهای صنعتی (ضریب یک)، زبان عمومی و تخصصی (ضریب یک) می‌باشد.

3- واحدهای درسی در طول دوره:

در طول دوره نیز دانشجویان ملزم به گذراندن سی‌ودو واحد می‌باشند که چگونگی آن به شرح ذیل می‌باشد :  

الف - 12 واحد ، واحدهای هسته (اجباری) که به شرح زیرند :

 

واحد

نام درس

3

اقتصاد مهندسی پیشرفته

3

طراحی سیستمهای صنعتی

3

سیستمهای صف

3

روشهای آماری

 

 

ب - 12 واحد، واحدهای اختیاری؛ دانشجویان موظفند از میان دروس ذیل دوازده واحد برای اخذ انتخاب نمایند:

 

 

واحد

نام درس

3

برنامه‌ریزی تولید پیشرفته

3

شبیه‌سازی کامپیوتر

3

فرایندهای احتمالی

3

برنامه‌ریزی خطی پیشرفته

3

برنامه‌ریزی پویا

3

مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

3

تصمیم‌گیری چندمعیاره

3

تحلیل سیستمها

3

پیش‌بینی و تحلیل سریهای زمانی

2

مباحث ویژه در مهندسی صنایع

 

ج - 2 واحد، سمینار

 

د - 6 واحد، پروژه پژوهشی

 

که مجموعا سی‌ودو واحد درسی را شامل خواهد گردید.

در گام آتی همین روند را برای مهندسی سیستمهای اقتصادی - اجتماعی به بررسی خواهیم نشست ...

مهندسی سیستمهای اقتصادی - اجتماعی چیست ؟!

1- تشریح گرایش :

مهندسی سیستمهای اقتصادی - اجتماعی به آموزش و تحقیق در زمینه برنامه‌ریزی و طراحی سیستمهای مختلف موردنیاز جامعه می‌پردازد. مهندسی سیستمهایی نظیر حمل‌و‌نقل، آبرسانی، ارتباطات، توزیع کالا و انجام خدمات آموزشی و بهداشتی در این زمینه قرار دارند. مهندسی سیستمهای اقتصادی-اجتماعی به مطالعه، مدلسازی و تحلیل علمی اینگونه سیستمها پرداخته و با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آنان و همچنین با توجه به نیازها، اولویتها و امکانات جامعه، سیستم بهینه را طراحی می‌نماید.

2- منابع درسی در آزمون ورودی:

آزمون ورودی این گرایش شامل دروس ریاضی عمومی (2 & 1) (ضریب سه)، آمار و احتمالات (ضریب سه)، تحقیق در عملیات (1) (ضریب دو)، برنامه‌نویسی با کامپیوتر (ضریب دو)، زبان عمومی (ضریب دو) می‌باشد.

3- واحدهای درسی در طول دوره:

در طول دوره نیز دانشجویان ملزم به گذراندن نه واحد مقدماتی (در صورت نیاز) و سی‌ودو واحد از واحدهای اصلی می‌باشند که چگونگی آن به شرح ذیل می‌باشد:

الف - نه واحد، واحدهای مقدماتی که برحسب درصدهای آزمون ورودی نیازمند/بی‌نیاز از گذراندن این واحدها می‌باشند: 

 

واحد

نام درس

3

تحقیق در عملیات (2)

3

آمار مهندسی

3

اقتصاد عمومی

 

ب - 12 واحد، واحدهای هسته (اجباری) که به شرح زیرند:

 

واحد

نام درس

3

برنامه‌ریزی ریاضی

3

اقتصادسنجی

3

اقتصاد کلان پیشرفته

 

به همراه یک درس از دروس زیر:

 

واحد

نام درس

3

مدیریت زمان

3

اقتصاد خرد پیشرفته

3

شبیه‌سازی کامپیوتر

3

سیستمهای پویا

 

 

ج - 12 واحد، واحدهای اختیاری؛ دانشجویان موظفند از میان دروس ذیل دوازده واحد برای اخذ انتخاب نمایند:

 

واحد

نام درس

3

برنامه‌ریزی تولید پیشرفته

3

شبیه‌سازی کامپیوتر

3

فرایندهای احتمالی

3

مدیریت زمان

3

برنامه‌ریزی پویا

3

سیستمهای پویا (1)

3

سیستمهای صف

3

مدلهای زمان‌بندی

3

تئوری تصمیم

3

بهینه‌سازی مدلهای غیر خطی

 

د - 2 واحد، سمینار

ه - 6 واحد، پروژه پژوهشی

که مجموعا سی‌ودو واحد درسی را شامل خواهد گردید.

در گام آتی همین روند را برای مدیریت سیستم و بهره‌وری به بررسی خواهیم نشست ...

 

گرایش مدیریت سیستم و بهره‌وری را بیشتر بشناسیم !

1- تشریح گرایش :

دوره کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره‌وری به منظور آشنایی با علوم و فنون اداره صنایع با تأکید بر کاربرد روشهای کمی و نظام‌گرا در اداره امور صنعتی تدوین گشته است. از آنجا که روشهای مورد استفاده در این دوره در آموزش تجزیه و تحلیل مسائل مهندسی نیز کاربردیست، دانش‌آموختگان دوره‌های کارشناسی فنی و مهندسی به ‌دلیل آگاهی داشتن از دانش مهندسی برای فراگیری دروس دوره مزبور نیز آمادگی کافی را خواهند داشت تا با دانش مکفی بتوانند در مشاغل مدیریتی مشغول بکار شوند. مدیریت سیستم و بهره‌وری در حسن اداره و موفقیت صنایع و توسعه صنعتی کشور نقش کلیدی دارد. تلفیق احسن عوامل انسانی و فیزیکی در جهت تحقق هدفهای تعیین شده و کسب بیشترین نتیجه، در چهارچوب فعالیتهای مدیریت است. اهمیت این نقش سبب گشته است که دانش و فنون مدیریت سیستم و بهره‌وری توسعه فراوانی یابد. با پیچیده شدن و گسترش سازمانهای صنعتی و پیشرفت علوم و فنون مدیریت، سیستم و بهره‌وری، مدیران صنایع باید علاوه بر اطلاعات مهندسی از دانش مدیریت نیز برخوردار باشند. دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره‌وری، می‌توانند در زمینه‌های زیر فعالیت نمایند:

1-1- مدیریت واحدهای صنعتی                                                                 

1-2- تجزیه و تحلیل مشکلات و نارسائیهای مدیریت واحدهای صنعتی و ارائه طریق برای بهبود مدیریت آنها با استفاده از روشهای کمی و نظام‌گرا.

1-3- انجام تحقیق و بررسی در زمینه روشهای مدیریت و بهبود این روشها با توجه به شرایط ایران.

2- منابع درسی در آزمون ورودی :

آزمون ورودی این گرایش شامل دروس ریاضی عمومی (2 & 1) (ضریب سه)، زبان عمومی (ضریب سه)، آمار و احتمالات (ضریب دو)، معلومات عمومی مسائل مربوط به مدیریت (ضریب دو) می‌باشد.

 

3- واحدهای درسی در طول دوره:

در طول دوره نیز دانشجویان ملزم به گذراندن دوازده واحد مقدماتی (در صورت نیاز) و سی‌وچهار واحد از واحدهای اصلی می‌باشند که چگونگی آن به شرح ذیل می‌باشد:

الف - دوازده واحد، واحدهای مقدماتی که برحسب درصدهای آزمون ورودی نیازمند/بی‌نیاز از گذراندن این واحدها می‌باشند: 

 

واحد

نام درس

3

تحقیق در عملیات (2)

3

آمار و احتمال مهندسی

3

حسابداری صنعتی

3

اقتصاد خرد

 

ب - 15 واحد، واحدهای هسته (اجباری) که به شرح زیرند:

 

واحد

نام درس

3

کنترل تولید

3

مدیریت عملیات

3

مدیریت کیفیت و بهره‌وری

2

برنامه‌ریزی استراتژیک برای مدیران

2

رهبری و سازمان

2

مدیریت منابع انسانی

 

 

ج - 11 واحد، واحدهای اختیاری؛ دانشجویان موظفند از میان دروس ذیل دوازده واحد برای اخذ انتخاب نمایند:

واحد

نام درس

3

تصمیم‌گیری چند معیاره

3

مدیریت تکنولوژی

3

بازاریابی

3

مدیریت مالی

3

سیستمهای پویا (1)

3

فرایندهای احتمالی و احتمال کاربردی

3

اقتصاد سنجی

3

شبیه‌سازی کامپیوتر

3

پیش‌بینی و تحلیل سریهای زمانی

3

سیستمهای صف

3

ستهای فازی در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری

 

د - 2 واحد، سمینار

ه - 6 واحد، پروژه پژوهشی

که مجموعا سی‌ودو واحد درسی را شامل خواهد گردید.

البته لازم به ذکر است که شرکت در آزمون کارشناسی ارشد، گرایش مدیریت سیستم و بهره وری نیازمند دو سال سابقه کار می باشد.

تحلیل آماری ; ۸:٥۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٥/٥